Civilization:  lathund för spelare

Skattkammare Lager
+ Taxering              (+1,2,3 från lager) + Start (56 + 9 + 4)
- Bygga skepp        (-2) + Bygga skepp (från skattkammare eller zon)
- Underhålla skepp (-1) + Underhålla skepp
- Köpa guld           (-18) + Konflikter
- Köpa civilisationskort + Överskott från zonerna i H7
Epok Villkor (minimum) + Från köp av civilisationskort
2        2 städer  + Från olyckor
3        Civilisationskort från 3 grupper - Taxering
4        7 civilisationskort - Befolkningsexpansion
5        Minst 1000p på civilisationskort - Konflikt (6 st ersätter anfallen stad)

 

Start: 56+9+4 => lager, 2 markörer => startpil på framstegstablå och fölkräkningstablå. 
Handelskort: Blanda 1:or resp. 2:or, lägg olyckskort 2-9 sist i resp hög. Alla kort nedåtvända.
H1 TAXERING 2T per stad till skattkammare. Räcker ej lager => REVOLT. 
Revolt => Till spelare med mest T i lager efter taxering, växlar valfria städer till egna.
H2 !!! BEFOLKNINGSEXPANSION 1 => +1T, 2+ => +2T. Alla måste utföras om möjligt. 
Om T saknas, väljer spelaren var befintliga sätts.
H3 FOLKRÄKNING Markör på tabell.
H4 BYGGA SKEPP                2T från skattkammare eller zonen => Lager 
UNDERHÅLLA SKEPP  1T från skattkammare eller zonen => Lager
H5 !!! FÖRFLYTTNING Flest T enligt FOLKRÄKNINGen flyttar först etc. Om lika, så flyttning enligt FRAMSTEGSTABLÅ. Alla T får flytta över en landgräns alternativt på och av ett skepp. Skepp kan bära upp till 5T samtidigt och flytta upp till 4 havs- eller sjözoner. Valfritt antal på- och avstigningar och även tillbakaåkningar tillåts. 
Hur många T (egna och andras) som helst inom en zon, även om det finns en stad i zonen.
H6 KONFLIKT Om olika spelare i samma zon och fler T än zonen klarar av (enligt inringat nr). 
Stad = full zon. Borttagna T i konflikt till LAGER. 
Mellan T  Löses genom borttag av alternerande T tills endast en spelare återstår eller maxvärdet för zonen är nått. Om någon, dock ej alla har JORDBRUK, så räknas inte extravärdet under konflikten. Spelare med minst antal T tar bort först, om lika så sker borttaget samtidigt. Om METALLARBETE alltid sist.
Mellan T och stad Minst 7 (8 om stadsägare har INGENJÖRSKONST) för att anfalla (annars tas de bara bort). Om anfall, så ersätts staden med 6T. Om flera grupper anfaller staden, så löses dessa först.
Mellan T och stad försvarad av egna Först en vanlig kamp enligt "mellan T" och sedan enligt "mellan T och stad"
GE UPP EN STAD Om det inte finns tillräckligt många T i LAGER, så "byter" staden färg till anfallarens utan strid. Kan dock begära att andra konflikter löses före.
REDUCERING AV ICKE UNDERSTÖDDA STÄDER Minst 2T per ägd stad på brädet, annars reducering till max T inom zonen. Valfri, en i taget.

 

H7 !!! BYGG STÄDER 6 (eller fler) T i en zon med "stadsplats" konverteras till en STAD. Om "stadsplats" (fyrkant i zonen) ej är markerad krävs i st 12T. Max 1 STAD / zon. Totalt max 9 städer. T får inte vara kvar i stadszon. Detta överskott på T,liksom för många i någon zon flyttas till LAGER.
H8 TA HANDELSKORT Spelare med minst antal städer börjar (om lika, så enligt FRAMSTEGSTABLÅn). Ta lika många kort som antal städer du har. Börja med översta kortet i hög ett etc. Om en hög är tom, så får man avstå ett kort, dvs man får inte ta från annan hög. Därefter kan man (i samma ordning) köpa GULDKORT (hög 9) för 18T per styck.
H9 !!! HANDEL Samtidiga, öppna förhandlingar mellan spelare. Varje transaktion får dock bara vara mellan 2 spelare. Varje offert måste innehålla MINST 3 KORT och man måste sanningsenligt tala om TOTALT VÄRDE plus ETT ARTIKELNAMN. Vid transaktion sker byte samtidigt med nedåtvända kort. Ev OLYCKSKORT har VÄRDE=NOLL.
H10 !!! VÄXLING AV HANDELSKORT TILL CIVILISATIONSKORT Sker i OMVÄND ORDNING enligt FRAMSTEGSTABLÅN. Även T från SKATTKAMMARE får användas. Växel ges aldrig. Max 1 kort av varje typ. Totalt max 11 kort. Flera kort kan växlas samtidigt. Flertalet kort kan användas som kredit mot andra kort, dock bara mot ett i taget under samma rond. Kredit räknas ej under ronden kortet växlas in. Handelskort läggs i botten på respektive hög igen. Civilisationskort kan aldrig bytas eller läggas bort igen.
H11
LÖS OLYCKOR RÖDA får ej följa med i handel utan hanteras av den som plockar upp kortet. 
SVARTA skickas bort i handel eller kan läggas tillbaka i H12. Mottagaren måste hantera dem. 
Olyckor behandlas i STIGANDE ordning. Max 2 olyckor per spelare per rond. Övriga läggs tillbaka direkt. När ALLA OLYCKOR är hanterade, så REDUCERAS ICKE UNDERSTÖDDA STÄDER.
2) VULKAN eller JORDBÄVNING Välj en egen vulkanzon och ta bort alla T eller staden. Om dylik zon saknas, så reduceras valfri stad. Om jordbävning: ev annans närliggande stad.
3) ÖVERSVÄMNING Förlorar 17 enheter om det finns på ett floddelta. Endast städer med VITA fyrkanter påverkas (Egypten+Babylon). Max 10 enheter från annan spelare i samma delta också. Om INGENJÖRSKONST, förloras bara 7 enheter.
(4) HUNGERSNÖD Förlorar 9 enheter själv. Bestämmer upp till 20 enheter (max 11 / spelare) som andra förlorar. De väljer dock vilka. KRUKMAKERI ger -4 enheter per GRAIN-kort. Stad => 6T
(5) INBÖRDESKRIG Markera 15 enheter (upp och ner) och 20 väljs av annan. Du väljer vilken grupp du vill ha kvar och övriga byter till den andres färg. Övrigt behålls. Om du har mindre än 35 enheter totalt, så har kortet ingen effekt. (Om FILOSOFI: bara 15 enheter, vilka väljs av den utvalde. Om DEMOKRATI, men ej filosofi, 15+30).
(6) EPIDEMI Förlora 16 enheter. Övriga förlorar 25 enheter (max 10 per spelare). Den som skickade kortet är immun. Ingen zon får bli helt tom och städer ersätts av 1T (räknas som -4 enheter). Om MEDICIN, så minskas maxförlust med 5.
(7) CIVIL OLYDNAD >4 städer REDUCERAS (Om LAG: >5, Om DEMOKRATI: >6).
(8) BILDSTORM och KÄTTERI 4 städer förloras genom REDUKTION. Kan även beordra REDUKTION av 2 av andras städer. (LAG: -1 stad, FILOSOFI: -2 städer)
(9) PIRATER Mottagaren förlorar en kuststad per skepp hos sändaren av kortet. Pirat väljer stad.

 

H12 ÅTERLÄMNA DE HANDELSKORT SOM ÄR FÖR MÅNGA Max 6 handelskort och svarta olyckskort per spelare tillbaka till sina respektive högar.
H13 ÄNDRA FRAMSTEGSTABLÅN 1 steg framåt, om epokvillkoren är uppfyllda. Om inga städer, så backa ett steg (ej om 1:a epoken).

 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson