Amun-Re: regler

Uppställning
Efter val av färg får varje spelare tre provinsmarkörer, en budsten och en poängsten i denna färg.

Varje spelare får dessutom guldkort till ett värde av 20 samt det speciella ”-3”-kortet. De övriga guldkorten sorteras i högar efter valör. Om färre än fem spelare deltar skall överblivna ”-3”-kort inte användas.

Varje spelare erhåller ett ”byggmästare”-kort. Övriga maktkort blandas och läggs nedåtvända i en hög vid sidan om spelplanen.

De 15 provinskorten blandas och läggs nedåtvända bredvid maktkorten.

Amun-Re-templet ställs till vänster om de fyra numrerade templen på spelplanen.

Den äldste spelaren – vem annars? – blir farao och är startspelare i första rundan.

Översikt
Spelet är uppdelat i två halvlekar, det gamla och det nya kungariket. Varje halvlek består av tre rundor och varje runda genomlöper fem eller sex faser; den sjätte fasen genomförs bara i tredje och sjätte rundan.

Fas 1 – Nya Provinser
Dra lika många provinskort som det finns spelare. Lägg ut korten på respektive provins tillsammans med eventuella gratis maktkort, byggstenar och guld; sådana finns avbildade inom en ram i respektive provins.

Fas 2 – Budgivning
Spelarna lägger bud på någon av de aktuella provinserna genom att placera en budsten på lämpligt belopp. Startspelaren börjar och sedan går turen runt tills varje provins har ett bud. Om man bjuder på samma provins måste man bjuda över. Den spelare som lagt ett bud som överträffas måste flytta sitt bud till en annan provins (och om där redan finns ett bud, bjuda över). 

När alla provinser har var sitt bud avslutas fasen. Spelarna betalar respektive belopp till banken (man får inte bjuda högre än man kan betala) och lägger sina provinsbrickor på den erövrade provinsen. Eventuella maktkort och guld från fas 1 plockas upp på handen. Byggstenarna ligger kvar.

Budstenarna plockas upp.

Maktkort: Budblockad och Överbud i samma provins

Fas 3 – Affärer
I tur och ordning kan varje spelare utföra tre – eller färre – handlingar: i tur och ordning, köpa (och eventuellt spela) maktkort, köpa och placera ut arbetare, köpa och placera ut byggstenar. Priset för n enheter, av vilken av de tre sorterna som helst, är = (n(n+1))/2

En spelare genomför alla sina handlingar innan turen går vidare till nästa spelare.

A)    Maktkort
Spelaren får köpa lika många maktkort som det finns kortsymboler på den av hennes provinser som har flest maktkort avbildade.

B)     Arbetare
De arbetare som köps måste omedelbart placeras på lediga gröna fält i de erövrade provinserna.

C)    Byggstenar
De byggstenar som köps måste omedelbart placeras i erövrade provinser. Varje samling med tre byggstenar byts omedelbart ut mot en pyramid.

Fas 4 – Offer till Amun-Re
Som offer till Amun-Re väljer varje spelare dolt ett belopp i guld. Det speciella ”-3”-kortet kan bara spelas ensamt. Offren visas samtidigt. Summan av offren, inklusive ”-3”-korten, avgör var Amun-Res tempel skall stå; på plats 1, 2, 3 eller 4. 

Spelaren som offrat mest belönas med tre gåvor, som kan vara maktkort, arbetare och byggstenar. Hon väljer själv vilken kombination av de tre sorterna hon vill ha. Arbetare och byggstenar måste omedelbart placeras på lediga platser.

Spelaren som offrat mest blir dessutom ny startspelare.

Den spelare som offrat näst mest får två gåvor.

Resterande spelare av dem som inte lagt minus-kortet får en gåva.

Och spelare som spelat ”-3”-kortet får tre guld.

Offrat guld läggs i banken.

Om flera spelare offrat lika mycket guld går den före som ligger närmast startspelaren. (Startspelaren är närmast sig själv.)

Fas 5 – Inkomster
Guld genereras på två sätt: via arbetare och via provinser som har ett guldmynt avbildat. 

Varje arbetare ger lika mycket guld som placeringen av Amun-Re-templet anger.

Provinser med ett ensamt guldmynt ger alltid så mycket guld som myntet anger. Provinser med en kamel intill guldmyntet ger guld bara om Amun-Re-templet står i position 1 eller 2.

Fas 6 – Poäng   (endast i halvtid och vid slutsignal)
Poäng erhålls för pyramider, tempel, speciella maktkort och, vid spelets slut, guld. 

A)    En poäng för varje pyramid.

B)     Tre poäng gånger antalet pyramider i den av de tre provinserna som har det minsta antalet pyramider. (Eventuellt noll.)

C)    Fem poäng för de provinser som har det största antalet pyramider, såväl väster som öster om Nilen. Om två provinser har lika många pyramider, avgör antalet byggstenar. Är det fortfarande oavgjort erhåller bägge spelarna fem poäng.

D)    De i provinserna avbildade templen ger lika många poäng som den aktuella positionen för Amun-Re-templet.

E)     Varje spelat maktkort där kraven för bonus uppfylls ger 3 poäng.

F)     (Endast vid spelslut). Spelaren med mest guld får 6 poäng. Spelaren med näst mest guld får 4 poäng, och tredje mest får 2 poäng. Vid lika mycket guld får alla spelarna angivet belopp, men placeringen efter är förbrukad.

Halvtid och slutsignal
Vid halvtid tas samtliga provinsmarkörer hem. Dessutom plockas samtliga arbetare bort. Pyramider och byggstenar ligger kvar.

Provinskorten blandas på nytt inför andra halvlek. Om spelarantalet är mindre än fem, kastas de provinskort som inte kommit i spel. De dyker alltså inte upp i spelets andra hälft. 

Efter fas 6 i andra halvlek är spelet slut. Spelaren med flest poäng vinner. Vid lika poäng avgör antalet pyramider och därefter antalet byggstenar. Skulle även de vara lika delas segern.

Maktkort – regler
Det finns ingen begränsning för hur många maktkort man får ha på handen.

Maktkort kan spelas endast i specifika faser. (Det är alltså inte möjligt att spela till exempel en gratisarbetare i Offerfasen.)

Det är förbjudet för en spelare att spela två identiska maktkort i samma fas.

Det är tillåtet att när som helst slänga ett maktkort och därvid erhålla 1 guld.

Spelade maktkort läggs i en slänghög, när draghögen är slut återanvänds de spelade korten, efter vederbörlig blandning.

Maktkort – beskrivning
Budblockad – fas 2 – 2 stycken
Motspelarna måste bjuda över med minst två steg. Detta gäller även om den som spelat kortet byter provins. 

Överbud i samma provins – fas 2 – 2 stycken
Spelaren kan bjuda över utan att byta provins. 

Gratisarbetare – fas 3 – 5 stycken
Spelaren kan utan kostnad placera en arbetare i någon av sina provinser. Arbetaren placeras utanför de gröna rutorna. 

Byggmästare – fas 3 – 8 stycken
En pyramid kan resas med bara två byggstenar.

Offerkorrigering – fas 4 – 4 stycken
Kortet läggs med de andra offerkorten. När korten avslöjas har spelaren möjlighet att korrigera sitt bud med 3 guld uppåt eller neråt. Om flera spelare har spelat kortet sker korrigeringen i tur och ordning med startspelaren först.

Korrigeringen är virtuell och kräver inte att spelaren lägger till eller drar tillbaka det guld som redan offrats. 

Extra guld – fas 5 – 3 stycken
Spelaren lägger kortet i en provins och erhåller 8 guld. Detta kort annullerar övriga inkomster. 

Elitarbetare – fas 5 – 5 stycken
Kortet spelas i en specifik provins och gör att varje arbetare genererar ett extra guld. 

Matkkortsbonus – fas 6 – 2 stycken
3 poängs bonus för mints 7 maktkort avbildade i de tre provinserna. (Gäller både inramade och icke inramade. 

Arbetarbonus – fas 6 – 2 stycken
3 poängs bonus för minst 9 arbetare i de tre provinserna. 

Övre och Nedre Egyptens bonus – fas 6 – 2 stycken
3 poängs bonus om alla tre provinserna ligger i samma del av Egypten. 

Nilbonus – fas 6 – 2 stycken
3 poängs bonus om alla tre provinserna ligger på samma sida om Nilen 

Strandbonus – fas 6 – 2 stycken
3 poängs bonus om alla eller ingen av de tre provinserna ligger längs Nilen. 

Translation made by Johan Berglind


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson