Carcassonne: regler

Ett klurigt brickläggningsspel för 2-5 spelare från 10 år uppåt av Klaus-Jürgen Wrede

Staden Carcassonne i södra Frankrike är berömt för de unika romerska och medeltida fästningarna. Spelarna utvecklar områdena runt Carcassonne och sprider sina följeslagare på vägarna, i städerna, i klostren och på fälten. Spelarnas skicklighet att utveckla områdena och deras förmåga att använda sina stråtrövare, riddare, bönder och munkar blir avgörande för att gå segrande ur spelet.

Innehåll
- 72 landbrickor (inkl. 1 startbricka med mörk baksida) med städer, vägar, fält och kloster.
- 40 följeslagare i 5 olika färger.
Varje följeslagare kan användas som riddare, stråtrövare, bonde eller munk.En av varje spelares följeslagare är spelarens poängmarkör.
- 1 poängtabell som används för att föra spelarnas poäng
- 1 regelhäfte

Översikt
Spelarna placerar sina landbrickor i turordning. När de gör detta uppstår och växer vägarna, städerna, fälten och klostren. På dessa brickor kan spelarna sedan placera sina följeslagare för att få poäng. Spelarna får poäng under spelets gång samt vid slutet av spelet. Den spelare som har mest poäng efter den slutliga poängberäkningen vinner.

Förberedelser
Placera startbrickan med framsidan uppåt mitt på bordet. Blanda de andra landbrickorna med framsidan nedåt och lägg dem i flera olika högar, med framsidan nedåt, så att alla spelare lätt kan nå dem. Lägg poängtabellen nära bordskanten så att alla spelare får plats att spela ut sina landbrickor i mitten av bordet. Varje spelare tar 8 följeslagare i sin färg och placerar en av dem som poängmarkör vid den stora tomma rutan längst ner till vänster på poängtabellen. Resterande 7 följeslagare placerar spelaren framför sig på bordet som sitt förråd. Den yngsta spelaren får bestämma vem som ska börja spelet.

Spela spelet
Man spelar i turer och i medurs ordning med början på den startande spelaren. I en spelares tur kan han utföra följande handlingar, enligt följande ordning:
1.    Spelaren måste dra och placera en ny landbricka.
2.    Spelaren kan placera en av sina följeslagare på den landbricka som han precis spelade ut.
3.    Om kloster, vägar eller städer blir kompletta efter att en landbricka spelats ut, räknar man poäng.

Placering av landbrickor
Det första en spelare gör i sin tur är att dra en landbricka från någon av högarna. Han tittar på brickan och visar den även för de andra spelarna (så att de kan hjälpa honom att göra den "bästa" placeringen) och lägger sedan brickan på bordet efter följande regler:
·    Den nya brickan (med röd kant i exemplen) måste placeras med minst en kant angränsade till minst en tidigare placerad bricka. Att placera en bricka med hörna mot hörna är inte tillåtet.
·    Den nya brickan måste placeras så att alla fält, städer och vägar fortsätter vidare på alla angränsande brickor. Kloster är alltid kompletta med en enkel bricka.

I sällsynta fall kan man dra en landbricka som inte går att placera någonstans (alla spelare måste vara eniga om detta). Spelaren avlägsnar brickan från spelet och lägger tillbaka den i lådan och drar sedan en ny bricka.

Sprida sina följeslagare
Efter att en spelare placerat en landbricka, kan han (om han vill) placera ut en av sina följeslagare, enligt följande regler:
-    Spelaren kan bara placera ut 1 följeslagare per runda.
-    Spelaren måste ta följeslagaren från sitt förråd.
-    Spelaren kan bara placera följeslagaren på den landbricka han precis spelat ut.
-    Spelaren måste välja var på landbrickan som han ska placera sin följeslagare:
-    Spelaren får inte placera sin följeslagare på ett fält-, stads- eller vägsegment om detta segment redan är ihoplänkat med ett segment på någon annan bricka (oavsett hur långt iväg) som har en annan spelares följeslagare på sig. Se följande exempel:

När en spelare har placerat ut alla sina följeslagare ska han fortsätta att spela ut en landbricka varje runda. Även om en följeslagare inte kan återkallas, returneras anhängarna till sina spelare när kloster, vägar och städer poängges.

Poängräkning för kompletta kloster, vägar och städer
Om ett kloster, en väg eller en stad blir komplett genom placeringen av en landbricka räknas poäng.

Komplett väg
En väg räknas som komplett när vägens båda ändar knyts ihop med en korsning, en stad eller ett kloster. Det får finnas hur många vägsegment som helst mellan de bägge ändarna.

Spelaren som har en stråtrövare på en komplett väg får 1 poäng för varje segment på vägsträckan (antalet brickor som använts). Spelaren flyttar sin poängmarkör samma antal rutor på poängtabellen som han fått poäng.

Komplett stad
En stad är komplett när staden helt omges av en stadsmur och inga hål längre finns i muren. Det kan finnas många stadssegment i en stad.
Spelaren som har en riddare i en komplett stad får 2 poäng för varje segment i staden (antalet brickor som använts). För varje sköld som finns i staden får spelaren 2 bonuspoäng.

Vad händer om en komplett stad eller väg har mer än en följeslagare?
Genom smarta placeringar av landbrickorna kan det finnas mer än en stråtrövare på en väg eller mer än en riddare i en stad. När detta inträffar får den spelare som har flest stråtrövare (på en väg) eller flest riddare (i en stad) alla poängen. När två eller fler spelare har lika många stråtrövare eller riddare, får var och en den totala poängen av vägen eller staden.

Komplett kloster
Ett kloster är komplett när dess bricka är helt omgiven av andra landbrickor. Spelaren som har en munk i klostret får 9 poäng.

Returnera följeslagare till spelarens förråd
Efter
det att man fått poäng för en komplett stad, väg eller kloster (och bara då), ska alla inblandade följeslagare returneras till sina respektive spelares förråd. De returnerade följeslagarna kan sedan användas som antingen stråtrövare, bönder, riddare eller munkar vid kommande turer.

Det är möjligt för en spelare att placera en av sina följeslagare, få poäng från en väg, stad eller ett kloster, och sedan returnera följeslagaren i samma tur.
1. Göra en väg eller stad komplett genom att placera den nya brickan.
2. Placera en riddare eller en stråtrövare.
3. Få poäng för den kompletta staden eller vägen.
4. Returnera riddaren eller stråtrövaren.

Bondgårdar
Fältsegment som är sitter ihop kallas bondgårdar. Man får inga poäng för bondgårdar. Bondgårdarnas enda uppgift är att fungera som plats där man kan placera sina bönder. Bönderna ges endast poäng när den sista poängräkningen genomförs. Bönderna stannar i samma fält som de placerades i under hela spelet och får aldrig returneras till spelarnas förråd.

Spelets slut
När den spelare som tagit den sista landbrickan avslutar sin tur, är spelet slut. Efter det räknar man ut den slutliga poängberäkningen.

Slutliga poängberäkningen
Först räknar man alla okompletta städer, vägar och kloster. För varje okomplett väg eller stad får spelaren som har antingen en stråtrövare på vägen eller en riddare i staden, 1 poäng för varje väg- eller stadssegment på den okompletta vägen eller i staden. För varje sköld inom staden får spelaren 1 poäng. Om en okomplett väg eller stad som har mer än en följeslagare gäller samma regler som för kompletta vägar eller städer vid poängberäkningen. För varje okomplett kloster får spelaren som har en munk i klostret 1 poäng för brickan med klostret, samt 1 poäng för varje landbricka som omger den.

Som bönderna förser städerna, får de sina poäng
Bönderna får poäng enligt följande:
-    Endast kompletta städer behöver förses och ska, således, ge poäng åt bönderna.
-    Bondens bondgård måste gränsa direkt till den kompletta staden för att kunna förse den. Bonden själv kan befinna sig hur långt bort som helst.
-    För varje stad som bonden förser, får spelaren som placerade bonden där 4 poäng, oavsett storleken på staden eller på bondgården.
-    En bonde kan förse (och få poäng) om flera städer gränsar till hans bondgård
-    Flera bondgårdar kan förse en enda stad. I ett sådant fall får den spelare som har flest bönder i någon av dessa bondgårdar de 4 poängen. Om två eller fler spelare har lika många bönder, får var och en av dessa 4 poäng.

På detta viset räknar man ut poängen, stad för stad.
När alla städer har räknats, är den slutliga poängberäkningen klar. Spelaren med mest poäng har vunnit spelet!


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson