Spelregler till El Grande

En taktisk maktkamp för 2-5 spelare från 12 år.

Innehåll
    1  Spelplan
    1  Slott
    1  Kung
    5  Grande i olika färger
155  Caballeros (31 caballeros i varje färg)
    1  Svart rondmarkör
  65  Maktkort, (13 i varje färg)
  45  Handlingskort
    9  Regionkort
    5  Kompasser
    2  Poängbrickor
    1  Häfte med spelregler
    1  Spelöversikt med ett spelexempel

Spelplanen
Spelplanen är en karta över det medeltida Spanien och dess nio regioner. En bit ut i Medelhavet finns ön Ibiza och där skall slottet placeras, Runt ytterkanten av spel-planen finns en poängbana, Vid start placerar spelarna, på poängbanans startruta, de caballeros som tjänstgör som poängmarkörer, dessa flyttas i takt med att poängerna ramlar in, På spelplanens vänstra sida finns en rondbana, med ett fält för varje rond, samt fält som används vid poängberäkningen. I varje region finns ett poängfält, där liljorna markerar antalet poäng för de tre som har flest caballeros i regionen när det är dags för poängberäkning.

En spelomgång är nio ronder
En hel spelomgång består av nio ronder och tar i genomsnitt 90 minuter. Om man vill kan man korta ner spelomgången till sex ronder genom att hoppa över ronderna 1, 4 och 7, Speltiden blir då cirka en timme.

Börja med att sätta samman slottet...
Innan det första spelet börjar skall slottet sättas samman. Under spelets gång skall slottet sedan alltid vara placerat ön – Ibiza – utanför Spaniens ostkust.

 
...och kompassen
Sätt också samman "kompasserna" med de olika regionernas namn, Varje spelare skall ha sin egen kompass, som används när spelarna i hemlighet skall välja en region (t ex vart de skall flytta sina caballeros) under spelets gång.

Innan spelet börjar på allvar, är det på plats att kolla in hur läget var i det Spanien där maktkampen utspelas!

Då var det 1479...
På medeltiden fanns det i Spanien flera kungadömen, ett hertigdöme och ett grevskap. De många olika folkslagen – spanjorer, basker, gallicier, katalaner och morer – som fanns spridda över hela Spanien, bidrog också till den långdragna maktkampen.

Det var framförallt högadeln, som i Spanien kallas Grandes, som hade ett stort inflytande på livet och utvecklingen i landet. Men också mellanklassadeln, Caballeros, såg till att sätta sin prägel på sina regioner från slott och borgar, som var rena befästningsverken,

I slutet av 1400-talet styrdes Kastilien av drottning Isabella, medan Ferdinand II styrde från Aragonien. Isabella och Ferdinand blev kära och gifte sig med varandra! Följden blev att de inte bara slog sina påsar ihop, utan också sina landdomäner. Detta, som hände 1479, var början till dagens Spanien, och det är ungefär här i historien som vi kommer in i bilden.

Spelets gång

En spelomgång består av nio ronder (sex i den förkortade versionen).

Sortera och lägg handlingskorten i fem högar
De 45 handlingskorten sorteras i fem högar efter antalet caballeros (huvuden) (1-5) som finns på den svart/vita sidan, I högarna med 1-4 caballeros kommer det då att finnas 11 kort, medan kortet med 5 caballeros – kungakortet – ligger ensamt. Blanda respektive hög ordentligt och lägg dem med den svart/vita sidan uppåt bredvid spelplanen,

Poängbrickorna
Lägg de båda poängbrickorna i närheten av handlingskorten,

Fördela grandes och caballeros
Varje spelare skall ha var sin grande och 10 caballeros i samma färg. Lägg resterande caballeros i en hög vid sidan av spelplanen, Denna hög kallas provinsen.

Blanda och dela ut regionkorten
Blanda de nio regionkorten och lägg sedan först det översta kortet med regionsnamnet uppåt vid sidan av spelplanen. Detta är kungens region. Dela sedan ut var sitt kort till spelarna (resten läggs undan), Det kort som spelaren fått visar vilken region som är spelarens hemmaregion,

Placera ut grandes och caballeros
Varje spelare skall nu ställa sin grande och 2 caballeros i sin hemmaregion.  7 caballeros lägger man i en hög framför sig, Denna hög kallas hovet. Den tionde caballeron placeras på poängbanans startfält,

Dela ut maktkorten
De 13 maktkorten, som finns i samma färger som grande och caballeros, är numrerade 1-13, varav "13" har högst värde, maktkorten finns också ett antal huvuden, Dessa anger hur många caballeros som får flyttas från provinsen till hovet, när kortet har spelats ut, Fördela maktkorten så att varje spelare får 13 kort i "sin" färg, att ha på hand.

Placera rondmarkören
Placera den svarta rondmarkören på rondbanans första ruta, Spelet kan börja!

Börja varje ny rond genom att
· Flytta rondmarkören
· Vända handlingskort
· Spelarna medurs lägger ut var sitt maktkort (Högst maktkort öppnar ronden)
· Spelarna i tur och ordning gör sitt drag

Flytta rondmarkören
Börja med att placera den svarta rondmarkörenrondbanans första fält, För varje ny rond flyttas markören ett steg. Efter ronderna 3, 6 och 9 är det dags att räkna poäng! För att inte riskera att missa någon poäng flyttas rondmarkören utefter den tvärgående banan i takt med att alla spelares poäng beräknas – region för region, OBS! Har ni valt att spela kortversionen (sex ronder), placeras rondmarkören från början på fält 2. Hoppar sedan över fälten 4 och 7.

Vänd upp rondens handlingskort
Vänd det översta handlingskortet i varje hög. Studera korten och planera vilken av de aktuella handlingarna du kan tjäna bäst på, Ta med ett reservkort i dina planer. Någon före dig i turordningen kan ju ha tagit "ditt" kort„,

Spela ut ett maktkort
Maktkorten avgör i vilken ordning spelarna får chansen att välja handlingskort och sedan göra sina drag, Det högsta maktkortet (13 är högst, 1 är lägst) börjar, därefter är det dags för spelaren med det näst högsta o s v.

I den första ronden börjar den yngste spelaren att spela ut maktkort, Övriga spelare fortsätter att medurs lägga ut ett maktkort var, OBS! Ingen får lägga samma valör som någon av de föregående spelarna lagt. I fortsättningen är det sedan den som i föregående rond lagt det lägsta maktkortet som börjar en ny rond med att spela ut ett nytt maktkort.

Det maktkort du spelat ut bestämmer också hur många caballeros som du under ronden kan flytta (värva) från provinsen till ditt hov. Så många huvuden som finns på kortet, så många caballeros kan du flytta (värva)! Varje maktkort kan bara användas en gång under spelet.

Ditt drag
Den spelare som lagt ut det högsta maktkortet skall alltså börja, Därefter är det den med näst högsta maktkortet o s v.

1. Draget börjar med att du flyttar (värvar) lika många caballeros i din färg från provinsen till ditt hov som det finns caballeros på maktkortet, Om de caballeros du har i provinsen inte räcker får du flytta hem resten från regionerna. Lägg undan maktkortet, som nu är förbrukat,

2. Välj nu ett av de uppvända handlingskorten.

3. Handlingskortet ger dig rätt att flytta så många caballeros från hovet till spelplanen, som det finns huvuden på kortet. OBS! Dina caballeros kan bara flyttas till slottet och/eller till regioner som gränsar till kungens region (se Kungslagen).

4. På varje handlingskort finns en uppgift om en särskild handling, som du får utföra under ditt drag. Du kan också avstå från uppgiften.

5. När du är klar med alla uppgifter i ditt drag lägger du undan handlingskortet, som nu är förbrukat. Dock inte kungakortet, som skall vara med i alla ronderna!

OBS viktigt! Du väljer själv i vilken ordning du vill utföra punkterna 3 och 4!

Därefter går turen vidare till nästa spelare som lade ut det näst högsta maktkortet och han börjar om från punkt 1 ovan. Därefter till spelaren med det tredje högsta maktkortet o s v till alla spelare gjort sitt drag.

Ny rond
När alla har gjort sina drag är ronden slut, Är man färre än fem deltagare lägger man undan de uppvända handlingskort som inte har använts, Kungakortet skall dock vara kvar.

Börja den nya ronden med att flytta den svarta rondmarkören till nästa fält och vänd upp fem nya handlingskort.

Spela sedan ut var sitt maktkort. Den som i förra ronden spelade ut det lägsta maktkortet börjar med sitt drag o s v.

Efter rond 3, 6 och 9 skall poängberäkning göras (se Poängtabellen) detta är markerat på spelplanen med en bild av kompassen. När poängberäkningen är klar flytta rond-markören och fortsätt med nästa rond.

Vinnaren dubbas till El Grande!
Efter den nionde ronden är maktkampen över. Den av spelarna som hunnit längst på poängbanan, d v s erövrat flest poäng, står som vinnare och utses till El Grande. 

§ Kungslagen §

§   I  Kungen har total makt över den region han befinner sig i. Ingenting i regionen får ändras!

§  II  Inga grande eller caballeros får flyttas till kungens region.

§ III  Om kungen själv behagar flytta till en annan region (denna handling finns på ett par av handlingskorten!) tvingas de caballeros eller den grande som finns i regionen att stanna kvar.

§ IV  Regionens poängfält får inte ändras.

§   V  Caballeros som befinner sig i spelarens hov får endast flyttas till slottet eller till de regioner som gränsar till kungens region. Undantagstillstånd för denna regel kan ges när handlingskorten föreskriver vissa särskilda handlingar.

§  VI  Kungen har i nåder beslutat att den spelare som såväl vid särskild poängberäkning som poängräkning vid rondslut äger de flesta av de caballeros som befinner sig i kungens region, skall belönas med 2 kungliga bonuspoäng. I de fall fler spelare delar förstaplatsen i kungaregionen utfaller ingen bonuspoäng.

Slottet – en speciell region

Slottet – som är placerat på Medelhavsön Ibiza – är en egen region, utan inflytande av kungen, Här kan spelaren välja att låta sina caballeros vila ut i väntan på poäng-räkningen,

· När du skall flytta ut det antal caballeros från provinsen som ditt maktkort visar kan du antingen placera dem i olika regioner eller i slottet. Väljer du att placera dem i slottet, visar du först dina motspelare hur många caballeros du flyttar till slottet. Detta eftersom det är förbjudet att titta in i slottet utom vid poängräkningen och det är en fördel att hålla reda på hur många motståndarcaballeros som finns i slottet.

· Efter ronderna 3, 6 och 9 skall slottet tömmas och respektive spelares caballeros räknas, Innan slottet töms skall varje spelare i all hemlighet bestämma sig för till vilken region som deras caballeros skall flyttas till. När du har bestämt dig ställer du in pilen på kompassen på den valda regionen och lägger sedan ner kompassen på bordet med baksidan uppåt, så att inte de andra ser ditt val.

· Räkna antalet caballeros och fördela poängen enligt reglerna i poängtabellen och poängfältet.

· När poängfördelningen är klar vänder alla upp sina kompasser och placerar ut sina caballeros i den region man valt, Om någon av misstag råkat välja kungens region – du minns väl att man inte på några villkor får ta sig över gränsen till kungens region! – får dennes caballeros finna sig i att återvända till sitt hov,

· Kom ihåg att ställa tillbaks det tömda slottet på sin plats!

Handlingskorten

Flytta caballeros
Det handlingskort du väljer när det är ditt drag ger dig rätt att flytta så många caballeros som det finns huvuden på kortet från ditt hov till slottet eller till en region som gränsar till kungens region. Du får också utföra en särskild handling. Om du vill får du flytta färre caballeros än vad kortet anger, Om den särskilda handlingen innebär att du får flytta ytterligare caballeros får du flytta dem till slottet eller till valfri region (som vanligt dock inte till kungens region).

Särskilda handlingar
Den särskilda handling som står på kortet behöver inte utföras, Tänk på att det ibland kan vara taktiskt riktigt att välja ett kort som man egentligen inte behöver, bara för att förhindra att någon av motspelarna får det!

Valfri ordning
De båda handlingarna på handlingskortet (flytta caballeros och särskild handling) får utföras i valfri ordning. Dock får man inte först fördela t ex hälften av sina caballeros och sedan utföra den särskilda handlingen för att sedan placera ut resterande caballeros.

Att tänka på vid utförandet av särskild handling
· Kungens region är alltid tabu! Även om det står "valfri region" på handlings-kortet är det förbjudet att flytta till eller från kungens region!

· Kompassens hemlighet! När den särskilda handlingen innebär att kompassen skall användas är detta en hemlig handling. D v s att först när alla spelare ställt in pilen på den region de tänker flytta till, visar de samtidigt upp kompasserna med sina beslut.

· Bakom slottets murar! Det är alltid tillåtet att flytta sina caballeros till slottet, men det är förbjudet att flytta från slottet! De caballeros du lägger i slottet skall med andra ord stanna kvar där tills det är dags för poängberäkningen.

Första högens handlingskort (drömmen för intrigmakare)
De särskilda handlingarna på handlingskorten i den första högen, d v s de med ett huvud, är rena drömmen för alla intrigmakare, Det är nämligen bland dessa kort som du får möjlighet att splittra motståndarnas regioner genom att förflytta deras caballeros till mindre poänggivande regioner! De ger också möjlighet att flytta sina egna caballeros till valfri region, d v s att regionen du flyttar till inte behöver gränsa till kungens. När det står "valfria caballeros" innebär det att du kan välja att flytta både av dina egna och av motståndarens caballeros!

Exempel:
När det på det handlingskort du valt står att
"Du får flytta 1-5 VALFRIA (dina och/eller andras!) caballeros från EN region till valfria regioner" innebär det att du, oavsett om det är dina egna eller motståndarnas, får flytta totalt 5 caballeros till vilka regioner du vill, Förutsättningen är dock att alla 5 caballeros hämtas i samma region.

Andra högens handlingskort
I högen med två huvuden (som du nu vet innebär att du får flytta 2 caballeros från hovet till slottet eller till regioner som gränsar till kungens) döljer sig bland andra ett par s k vetokort, med vilka motståndarens planer kan stoppas, Här finns också hand-lingskort som kan skapa oreda och maktförlust hos dina motståndare, Men det finns också en ilsken hälsning från kungen som skickar 3 caballeros från varje spelare tillbaks till provinsen! Och ett kort med en extra poängchans!

Exempel 1:
Har du valt ett av vetokorten lägger du det synligt framför dig och kan använda det när du vill under resten av spelomgången. Vetokortet innebär att du en gång kan förhindra en av motståndarnas särskilda handlingar. För att kunna hindra motståndarens plan måste du ha kortet i handen och hinna lägga in ditt veto innan motståndarens handling genomförs,

Du kan också stoppa en del av motståndarens handling om denne t ex skall flytta caballeros. Den första förflyttningen stör inte dina planer men när du ser att motståndaren tänker flytta resten av sina caballeros till en region som ligger i din intressesfär, kan du snabbt protestera med hjälp av ditt vetokort, Motståndaren får då avbryta sitt drag och får inte fortsätta sin särskilda handling. Först när du har använt vetokortet skall det läggas tillbaks i högen för använda handlingskort, Om du inte använt kortet innan slutet av nästa spelomgång, måste det lämnas tillbaka. Läggs underst i sin hög.

Exempel 2:
Med handlingskortet för särskild poängberäkning får du under ditt drag välja vilken region du vill – inklusive kungens och slottet – för att där göra en extra poäng-beräkning, Eftersom också motståndarnas caballeros i den valda regionen räknas, gäller det att noga planera valet av region innan poängberäkningen börjar, Har slottet valts skall de caballeros som, fanns där läggas tillbaks i slottet.

Tredje högens handlingskort

Handlingskorten i den tredje högen innebär, utöver att man får flytta tre caballeros från hovet till slottet eller regionerna, många chanser till extrapoäng, Om alla spelares caballeros i de aktuella regionerna skall räknas gäller det att vara uppmärksam på om det lönar sig för dig att utföra den särskilda poängberäkningen eller inte – du kan alltid avstå från att utföra en särskild handling! För den särskilda poängberäkningen gäller samma regler som finns i poängtabellen.

Exempel 1:
När handlingskortet förkunnar t ex att
"Alla regioner med 5 som högsta poäng skall poängberäknas av ALLA (Slottet räknas ej)'
innebär det att de regioner som ger exakt 5 poäng till den som har flest caballeros i regionen skall räknas. OBSERVERA att om regionens ordinarie poängruta är täckt av en poängbricka är det poängbrickans värden som räknas!

Exempel 2:
Om handlingskortet visar att
"Den region som har flest caballeros skall poängberäkna..."
eller
"Den region som har minst antal caballeros skall poängberäkna..."
betyder det att samtliga regioner med det högsta respektive lägsta antalet caballeros skall räknas. Slottet skall inte räknas, inte heller regioner som helt saknar caballeros.

Exempel 3:
Om slottet skall utsättas för särskild poängberäkning skall samtliga caballeros läggas tillbaks i slottet efter poängberäkningen,

Exempel 4:
Om handlingskortet ger dig lov att själv bestämma vilken region du vill poäng-beräkna kan du välja mellan samtliga regioner, inklusive kungens och slottet.

Fjärde högens handlingskort
Uppdragen på handlingskorten i den fjärde högen varierar från förmånen att få flytta 2 av sina caballeros från provinsen till det egna hovet till att som kungens rådgivare flytta kungen till en valfri region,

Exempel 1:
Du blir utsedd till kunglig rådgivare och du tar tillfället i akt att flytta kungen till en region där du har chansen att plocka lite extrapoäng (OBS! Inte till slottet). Vid poängberäkningen får nämligen den som har flest caballeros i kungens region 2 bonuspoäng utöver regionens ordinarie poäng för en förstaplats!

Exempel 2:
Väljer du handlingskortet med texten "Du får flytta din grande till valfri region" och därmed byta hemmaregion skall du tänka på att det vid poängberäkningsdags gäller att ha flest caballeros i sin hemmaregion. Detta ger nämligen också 2 extrapoäng. Det är tillåtet med flera grande i samma region. Valfriheten i val av region sträcker sig inte till slottet – och givetvis inte till kungens region,

Exempel 3:
Om handlingskortet ger dig tillstånd att ta upp ett av de maktkort du spelat ut, gäller tillståndet även för kortet du lagt ut i den aktuella ronden.

Exempel 4:
När handlingskortet begär att det skall ske en särskild hemlig poängberäkning skall alla med hjälp av kompassen utse den region som man själv vill räkna. Valet görs dolt och kompasserna visas upp samtidigt, Har två eller flera spelare råkat välja samma region kan dessa spelare känna sig blåsta på poängen, Denna region skall nämligen inte räknas!

Femte högens handlingskort
Den femte högen består av ett enda kort – kungakortet – och skall till skillnad från de flesta andra läggas tillbaks på sin plats efter varje rond, Utöver att kungakortet ger dig möjlighet att flytta fem caballeros från hovet till en eller flera regioner får du också tillstånd att flytta kungen till vilken region – frånsett slottet – du vill!

Poängtabell

Poängberäkning vid rondslut
Maktkampens tre ordinarie poängberäkningar skall göras efter ronderna 3, 6 och 9. Detta är markerat på rondbanan med en bild av kompassen. Från det fältet utgår också en bana med fält för varje region. Flytta rondmarkören efterhand som regionerna poängberäknas, så riskerar du inte att glömma bort att räkna någon region! När poängberäkningen är klar flyttas rondmarkören till fältet för nästa rond.

Poängberäkningens fem moment
Poängberäkningen består av fem moment:

1. Ställ i hemlighet in kompassen på en region.
2  Räkna caballeros i slottet och fördela poängen enligt poängfältet vid slottet.
3. Vänd upp kompasserna och flytta alla caballeros till de valda regionerna.
4. Räkna antalet caballeros i regionerna och fördela poängen enligt poängfälten.
5. Flytta poängmarkören på poängbanan.

1. Ställ i hemlighet in kompassen på en region
De caballeros som finns i slottet skall sedan de räknats placeras ut av sina ägare i en valfri region (dock inte kungens eller slottet). Valet görs i hemlighet genom att spelarna ställer in pilen på sina kompasser på den region de väljer, Kompassen läggs sedan på bordet med baksidan uppåt,

2. Räkna caballeros i slottet och fördela poängen enligt poängfältet
Flytta rondmarkören till rutan med slottet, Töm slottet och räkna respektive spelares caballeros. Den spelare som har flest caballeros får poängfältets högsta poäng (5), tvåan den näst högsta (3) och trean den återstående poängen (1), Om två eller flera spelare har lika många caballeros och därmed delar förstaplatsen får samtliga den näst högsta poängsumman där, d v s samtliga får poäng som för en andra plats (se vidare punkt 4). Efter poängberäkningen ställs slottet tillbaka på sin plats.

3. Vänd upp kompasserna och flytta alla caballeros
Flytta rondmarkören till rutan med en caballero, Vänd nu samtidigt upp alla kompasserna och visa vilka regioner som valts. Flytta sedan egna caballeros till den valda regionen, Om någon av misstag råkat välja kungens region, skall denne spelares caballeros förvisas till sitt eget hov.

4. Räkna caballeros i regionerna och fördela poängen enligt poängfälten
Flytta rondmarkören längs banan och poängberäkna en region i taget, Räkna hur många caballeros respektive spelare har i regionerna och fördela poängen enligt poängfältet i respektive region, Den som har flest caballeros får högst poäng, tvåan näst högst o s v, Om två eller flera spelare delar förstaplatsen i regionen får alla lika många poäng som en andraplats i regionen är värd, d v s värdet på andra poäng-rutan, Om det är andraplatsen som delas ges poäng till samtliga tvåor enligt den tredje poängrutan, Delad tredjeplats ger inga poäng.

Exempel 1:
I en region där poängfältets värde är 5-3-1 har röd, gul och blå spelare 4 caballeros var och grön har 3 caballeros. Röd, gul och blå som är segrarna i regionen får alltså 3 poäng var och grön 1 poäng.

Exempel 2:
I en region där poängfältets värde är 5-3-1 har röd 5 caballeros, grön 4 caballeros och blå och gul 3 caballeros var, Röd vinner och får 5 poäng. Grön är tvåa och får alltså 3 poäng medan blå och gul, som delar tredjeplatsen blir utan poäng,

5. Flytta poängmarkören på poängbanan
För varje poäng som erövras får den caballero som tjänstgör som poängmarkör flyttas ett steg på poängbanan, Om banan tar slut – fortsätt ett varv till!

Vid spel med få deltagare
Om endast två spelare deltar i maktkampen skall endast det första poängtalet i poängfältet räknas, Med tre spelare räknas endast de två högsta poängfälten på poängfälten med,

Bonuspoäng
Kungens bonus är en speciell favör som tilldelas den spelare som vid poängberäk-ningen har flest caballeros i kungens egen region, Bonus är 2 pluspoäng, Om flera spelare delar förstaplatsen skall ingen bonus utdelas.

Hemmabonus får den spelare som har det högsta antalet caballeros i sin egen hemmaregion, d v s där den egna granden är placerad. Om flera spelare delar förstaplatsen skall ingen bonus utdelas,

Poängbrickorna
De två separata poängbrickorna används när något av handlingskorten ger order om detta, Placera då poängbrickan på poängfältet i valfri region (även slottet och kungs-regionen kan väljas). Brickans poäng gäller sedan istället för det fasta poängfältet,
 
Lycka till!

Speluppfinnare: Wolfgang Kramer & Richard Ulrich

KUNDSERVICE:
frågor besvaras – goda idéer honoreras 040 – 30 18 48.
Användbart Litet Företag AB, Fersens väg 16, 211 42 Malmö
Hans im Gluck Verlags-Gmbh, D-80809 München.
Distribueras i Sverige, Norge och Finland av Användbart Litet Företag AB, Malmö, Sverige.
Tillverkat av BRIO AB, ALGA, 280 22 Vittsjö, Sverige.

 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson