Funkenschlag: regler

Komponenter

Kraftverkskort

Numret i över vänstra hörnet är kraftverkens värde; Detta värde är också minsta acceptabla bud när verken auktioneras ut.

Bilden i mitten visar kraftverken och har ingen egentlig funktion i spelet.

Symbolerna i nedre vänstra hörnet och färgen på kraftverken representerar bränslet som behövs för att producera el, (Brun: Kol, Svart: Olja, Brun/Svart: hybrid (se nedan), Gul: Avfall, Röd: Kärnkraftverk, Grön: ekologisk, Blå: Fusion).

Antalet symboler visar hur mycket bränsle som behövs för att kraftverken ska producera el. Ett kraftverk kan inte användas om det inte finns tillräckligt med bränsle. Varje kraftverk kan lagra upp till det dubbla mängden bränsle som behövs för produktion.

Numret i huset längst ner till höger visar hur många städer som kraftverken kan försörja med el.

Speciella kraftverk

Spelförberedelser

Placera spelbrädet på bordet. Kartan är indelad i 6 regioner som var och en innehåller 7 städer. Välj en region per spelare så att spelbrädet ändras från gång till gång. Regionerna måste dock ligga intill varandra.

Varje spelare väljer en färg och erhåller husen i den färgen samt 50 Elektro. 1 hus placeras på starten på poängbanan. Under spelet används detta hus för att markera antalet städer i spelarens nätverk. Ett andra hus används för att indikera spelordning. I början på spelet drar spelarna lott om vilken ordning man startar i.

De stora rutorna längst ner på spelbrädet representerar bränslemarknaden. Vid spelets början placeras 3 Kol på ruta 1-8, 3 Olja på ruta 3-8, 3 Avfall på ruta 7&8, och 1 Uran på ruta 14 och 16. Ruta 10 och 12 lämnas tomma. Vid spelets början kostar det billigast kolet 1 Elektro, den billigaste Oljan 3 Elektro och det billigaste Avfallet 7 Elektro. Uranet är i detta läge inte anskaffningsbart. Lägg resterande bränslemarkörer nära spelbrädet.

Under spelets gång, nytt Kol, Olja och Avfall kommer att placeras på ruta 1-8 (upp till maximala 3 enheter per ruta) och 1 enhet Uran på ruta 1-16.

Ta kraftverkskorten 03-10 och lägg dem i två rader. Dessa kraftverk bildar en matris med 2x4 kort: Kraftverksmarknaden. I den övre raden läggs verk 03-06 i stigande ordning med början med den billigaste. Detta blir nuvarande marknad. I den nedre raden läggs verk 07-10 i stigande ordning. Detta blir framtida marknaden. När en ny kraftverk läggs till, måste hela marknaden sorteras om i stigande ordning så att de 4 billigaste verk finns i den nuvarande marknaden.

Ta bort kortet ”Stufe 3”, den Ekologiska kraftverk #13 och regelkorten och blanda de kvarvarande kraftverkskorten. Lägg ”Stufe 3” underst i högen med kraftverkskort och ställ högen med framsidan ned intill spelbrädet. Placera #13 överst i högen. Regelkorten läggs intill spelbrädet.

Spelordning

Varje omgång består av 5 faser. Varje spelare utför sina önskade drag i respektive fas innan nästa fas startar.

  1. Bestäm spelordning
  2. Auktionera ut kraftverk: Ett antal auktioner hålls till varje spelare haft möjlighet att köpa ett kraftverk från den nuvarande marknaden.
  3. Köp bränsle: Spelarna kan köpa bränsle till sina kraftverk från bränslemarknaden
  4. Bygg nätverk: Spelarna bygger ut sina nätverk på kartan för att försörja städer med el.
  5. Byråkrati: kontanter, nya kraftverk, nytt bränsle

De olika faserna:

1.    Bestäm spelordning

I den här fasen bestäms i vilken ordning spelarna ska spela den här omgången. Den som har flest städer uppkopplade i sitt nätverk börjar (placerar sitt hus på position 1 på ordningsmarkören). (Hädanefter kallas denna spelaren Ledaren) Om två spelare har lika många städer uppkopplade, bestäms ordningen av vem som har den största kraftverket. Kom ihåg: Första omgången drar spelarna lott om spelordningen.

2.    Auktionera ut kraftverk

I denna fas kan spelarna köpa varsitt kraftverk.

Ledaren startar denna fas (se fas 1). Denna spelare kan välja ett kraftverk och ge ett bud på den. Kom ihåg: Numret på kraftverket är lika med minimibudet på detta verk.

Viktigt: Endast verk i nuvarande marknaden kan väljas.

Spelarna fortsätter ge bud i tur och ordning. Ett bud måste vara högre än det föregående, annars måste spelaren passa. En spelare som passat får inte återinträda i budgivningen på innevarande kraftverk. Fortsätt tills endast en spelare återstår. Han betalar sitt bud till banken och får verket.

Den sålda verket ersättes med en ny från högen. Sortera genast om kraftverk på marknaden.

Om Ledaren vinner auktionen, väljer tvåan i ordningen nästa verk som ska auktioneras ut. Om en annan spelare vunnit auktionen väljer Ledaren nästa verk som ska auktioneras ut.

En spelare som ska välja en kraftverk men som inte vill köpa någon kan avstå. Han får då inte ge något med bud i denna omgång.

Spelare som köpt en kraftverk får inte bjuda på efterföljande auktioner i samma omgång. Detta innebär att den siste spelaren som väljer ett verk automatiskt kan köpa verket för minimibud, verkets nummer.

Under spelet får en spelare inte ha mer än 3 kraftverk. Om spelaren köper ett fjärde verk måste han då slänga ett av de gamla verken. Om det gamla verket förvarade bränsle så kan detta fördelas på de andra verk (inklusive den nya) om det finns platser tillgängliga. Om så inte är fallet så slängs även överblivet bränsle.

Undantag (första omgången): I denna omgångmåste samtliga spelare köpa ett kraftverk. Eftersom spelordningen var slumpmässig inför denna budgivning ska spelordningen ändras så att den som köpte det största kraftverket spelar först osv.

Viktigt: Om inget kraftverk köps, tas det billigaste bort från spelet.

3.    Köpa bränsle

I den här fasen kan spelarna köpa bränsle till sina kraftverk från bränslemarknaden. Denna fas spelas i omvänd ordning, så att den spelare som står sist på ordningsmarkören börjar.

Varje kraftverk kan lagra upp till dubbla bränslemängden som behövs för elproduktion. Varje kraftverk kan bara lagra den sortens bränsle som den själv kan använda. Varje spelare kan köpa bränsle så att han fyller samtliga platser på sina kraftverk.

Viktigt: Spelare kan när som helst under spelet flytta bränsle mellan sina kraftverk. Det enda villkoret är att verk måste kunna använda bränslet som lagras där.

Spelarna köper bränsle från bränslemarknaden. Det förtryckta numret på bränslerutorna visar vad det kostar att köpa en bränsleenhet. Normalt sett köper man det billigaste bränslet först. Betalningen för bränslet går till banken.

4.    Bygga nätverk

I den här fasen kan spelarna bygga ut sina nätverk på kartan och koppla ihop nya städer. Även denna fas spelas i omvänd ordning (Ledaren sist)

Vid spelets början är spelarna inte närvarande i någon stad. Varje spelare startar sitt nätverk genom att välja 1 fri stad (stad som ingen annan spelare valt) inom de regioner som är med i spelet och placerar i denna stad ett hus på ’10’ rutan. Detta kostar 10 Elektros. Därefter flyttar spelaren fram sin markör 1 steg på poängbanan.

Därefter kopplas alltid nya städer upp från någon av spelarens tidigare. Kostnaden att bygga en kraftledning från en stad till en annan visas på kartan. Spelaren väljer en väg från en tidigare uppkopplad stad, betalar kostanden för kraftledningen plus kostnaden för att koppla upp en stad, i första steget av spelet 10 Elektro. Därefter placerar spelaren ett hus på ’10’ rutan.

Ett spel består av tre steg. I det första steget får varje stad bara vara uppkopplad till 1 spelares nätverk. Det är därför bara möjligt att koppla upp städer där det inte redan finns en motspelare i detta steg. I det andra steget får spelarna också ansluta till städer där det redan finns 1 motspelare. Kostnaden för att ansluta en redan ansluten stad är höjs dock med antalet anslutningar: En andra anslutning till en stad kostar 15 Elektro och en tredje (och sista) anslutning till en stad kostar 20 Elektro. Även i de två avslutande stegen är det möjligt att ansluta nya städer för 10 Elektro. När spelet övergår från ett steg till ett annat förklaras senare.

En spelare kan använda alla sina anslutningar och alla mellanliggande städer som de inte kan ansluta till för att nå fram till en stad som ska anslutas. Om en spelare ansluter till en stad där han inte tidigare är ansluten, ställer han ett hus på den lägsta lediga rutan, betalar den kostnad som anges och priset på de kraftledningar som behövs för att nå fram. I vissa fall är två städers kraftledningar redan sammankopplade och kostnaden för kraftledningar är 0, se exempel.

Viktigt: Spelarna behöver inte välja sin första stad i den första omgången, utan kan vänta till en senare omgång med att ansluta sin första stad.

Exempel: Spelare A kan ansluta Duisburg för 10 Elektro eftersom det inte är någon kraftledning mellan Duisburg och Essen. Till Dortmund kostar det 12 Elektro (10+2) via den billigare vägen över Munster. Till Aachen kostar det totalt 21 Elektro (10+9+2) eftersom spelare A måste betala för kraftledningen via Düsseldorf. För spelare B är också Duisburg en bra affär. Det kostar endast 12 Elektro (10+2+0) att dra kraftledningen via Essen. I steg 2 skulle spelare A ansluta till Düsseldorf för 17 Elektro (15+2) eller för 21 Elektro (15+ 2+4) till Köln. Spelare A skulle också kunna ansluta Düsseldorf och Köln på samma gång och bara betala 36 Elektro, först Düsseldorf för 17 Elektro och därifrån till Köln för 19 Elektro.

Viktigt: Om det vid något tillfällr ligger en kraftverk i den nuvarande marknaden med ett nummer som är lägre än det antal städer som Ledaren har anslutit till sitt nätverk tas denna kraftverk omedelbart bort. Dra ett nytt kort från högen och lägg det till kraftverksmarknaden- Denna regel påverkar inte kraftverk redan i spelares ägo.

Exempel: Säg att en spelare ansluter sin sjunde stad. Om kraftverken med nummer 06 fortfarande finns kvar på marknaden tas den bort från spelet, men spelarna får behålla sina verk med nummer 03-05. det är också möjligt att nydragna kraftverk måste slängas omedelbart och ersättas av en ny kraftverk.

5.    Byråkrati

I den här fasen får spelarna pengar, nytt bränsle läggstill bränslemarknaden och en kraftverk från kraftverksmarknaden byts ut.

Varje spelare använder sina kraftverk till att producera el. Med början hos Ledaren, räknar varje spelare ut hur många städer han har uppkopplade och hur många han vill försörja med el. Beroende på detta antal får spelaren betalt enligt tabell. En spelare som inte försörjer någon stad får 10 Elektro.

För att försörja städer betalar spelaren med det bränsle som krävs för att driva kraftverk. Ett kraftverk försörjer alltid så många städer som anges. Endast genom att inte ge bränsle till ett kraftverk kan en spelare minska antalet städer som han försörjer med el. Spelare kan inte genom att minska bränslemängden till ett kraftverk försörja färre städer. Spelare kan dock inte få betalt för att försörja fler städer än han själv har i sitt nätverk. Spelare får bara betalt för upp till det antal som försörjs av hans laddade kraftverk.

Exempel: Spelare har tre kraftverk som kan försörja 3 städer var. Spelaren har dock 7 städer i sitt nätverk. Spelaren kan då välja att inte ladda alla 3 kraftverken och då endast få betalt for 6 städer, eller ladda alla 3 kraftverken och få betalt för de 7 städer som är uppkopplade.

Beroende på antalet spelare placeras nu nytt bränsle ut på bränslemarknaden. Placera bränslemarkörerna på den dyraste lediga rutan för bränsletypen och gå nedåt. Det ska finnas 3 markörer på varje prisnivå utom på den billigaste där det kan vara 1 eller 2. Uran är också ett undantag: Högsta värde är 16 och det kan bara finnas 1 enhet på varje prisnivå.

Den högsta kraftstationen på den framtida marknaden tas bort och läggs under kortet ’Stufe 3’. Ett nytt kort ersätter det på kraftverksmarknaden (som sorteras om). På grund av detta samlas de bästa kraftstationerna under ’Stufe 3’ kortet och blir inte tillgängliga förrän i steg 3 senare i spelet.

Spelets steg

Spelet spelas i tre steg

Viktigt: Steg betyder nivå i spelet. Varje steg består av ett antal omgångar där varje omgång består av 5 faser.

Steg 1

Spelets start. I det första steget kan varje stad bara försörjas av 1 spelare.

Steg 2

Steg 2 startar efter att någon spelare har anslutit sin 7:e stad i fas 4. Följande saker förändras i fas 4 och 5: Det lägsta kraftverket tas bort från marknaden och ersätts av ett nytt från högen (endast en gång). I steg 2 kan varje stad anslutas av 2 spelare samtidigt.

Steg 3

När kortet ’Stufe 3’ dras från högen börjar steg 3 i nästa fas av spelet.

Om ’Stufe 3’ dras i fas 2 (Auktion) behandlas kortet som hösta tillgängliga kraftverk och placeras sist i den framtida marknaden. När fas 2 avslutas tas det lägsta kraftverket bort tillsammans med ’Stufe 3’ kortet utan att några nya kraftverk dras.

Om ’Stufe 3’ dras i fas 4 (Byggen) i stället för ett förverkat kraftverk, ta bort detta kort och det lägsta kraftverket och dra inte några nya kraftverk.

Om ’Stufe 3’ dras i fas 5 (Byråkrati) , ta bort detta kort och det lägsta kraftverket och dra inte några nya kraftverk.

I Steg 3 kan det bara finnas 6 kraftverk på marknaden. Dessa är dock alla i den nuvarande marknaden och kan därför köpas fritt. Det finns ingen framtida marknad i steg 3.

Högen med kvaravarande kraftverk ska blandas om.

I steg 3 kan varje stad anslutas av 3 spelare samtidigt.

I fas 5 ska nu inte det högsta kraftverket tas bort (och läggas i högen) , utan det lägsta ta bort helt från spelet och ersätts av ett nytt. Det är då möjligt att högen tar slut. Spelet fortsätter dock och efter varje fas 5 tas ett kraftverk bort (om det finns något kvar).

Vinna spelet

Spelet avslutas efter fas 4 när en spelare anslutit 17 städer till sitt nätverk.

Spelarna ska nu förse kraftverken med bränsle och den som förser flest städer med el vinner.

Viktigt: Ibland vinner spelare som inte har minst 17 städer i sitt nätverk för att den som har flest städer tillgängliga inte kan förse alla med el!

Undantag, förändringar och speciella regler

2 spelare:

Spela med 3 områden. Båda spelarna kan äga 4 kraftverk. Steg 2 startar efter att någon spelare anslutit 10 städer. Efter att ha placerat ut de första 8 kraftverken på marknaden och lagt åt sidan ’Stufe 3’ och #13 dras 8 kraftverk ur den blandade högen och läggs åt sidan osedda. Spelet avslutas när en spelare anslutit samtliga 21 städer.

3 spelare

Efter att ha placerat ut de första 8 kraftverken på marknaden och lagt åt sidan ’Stufe 3’ och #13 dras 8 kraftverk ur den blandade högen och läggs åt sidan osedda.

4 spelare

Efter att ha placerat ut de första 8 kraftverken på marknaden och lagt åt sidan ’Stufe 3’ och #13 dras 4 kraftverk ur den blandade högen och läggs åt sidan osedda.

5 spelare

Spelet avslutas när någon spelare anslutit 15 städer.

6 spelare

Med 6 seplare används bara 5 områden, steg 2 startar när någon anslutit 6 städer och spelet avslutas när den förste spelaren anslutit 14 städer.

Hjälp för nybörjare

Om det är många nybörjare bör endast steg 1 spelas. Om en spelare gör något större misstag i början av spelet kan han normalt inte hinna ikapp och det kan vara frustrerande för en nybörjare.

Spelet avslutas då när en spelare anslutit 7 städer. Ingen spelare får ansluta mer än 7 städer även om han har möjlighet till detta. Som i det fulla spelet vinner den spelare som kan försörja flest städer och i om det är lika så vinner den med mest pengar.

Översättarens anmärkningar

Denna översättning till svenska är gjord efter den engelska översättningen publicerad på BoardGameGeek av Fellonmyhead. Själv har jag inga som helst kopplingar till varken honom eller 2F-spiele som gjort spelet. Alla rättigheter till spelet, namn osv förbehålles utgivaren av spelet. Denna översättning får bara användas i ickekommersiellt syfte för spelare med tillgång till en upplaga av spelet som saknar svensk översättning.

Översättning gjord av Håkan König.

Bränsletabell

 

2 spelare

3 spelare

4 spelare

5 spelare

6 spelare

Steg

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Kol

3

4

3

4

5

3

5

6

4

5

7

5

7

9

6

Olja

2

2

4

2

3

4

3

4

5

4

5

6

5

6

7

Avfall

1

2

3

1

2

3

2

3

4

3

3

5

3

5

6

Uran

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

2

2

3

3

 

 


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson