Manhattan: regler

Ett tredimensionellt spel för 4 spelare

På Manhattan håller man på med stora byggnadsprojekt och inte bara där utan också på andra håll i världen byggs det skyskrapor. Spelarna försöker bygga så många byggnader som möjligt på Manhattan, i Kairo, Sao Paolo, Frankfurt, Sydney och Hong Kong.

Frågan är om man ska bygga sin egen byggnad eller hellre ta motståndarens våningar i besittning. Det får varje spelare bestämma själv. Ingen av spelarna kommer att lugnt se på då en motspelare erövrar den skyskrapa som han har offrat tid och resurser på.

INNEHÅLL
· 50 byggkort: Dessa kort används vid valet av byggnadsplats.
· 1 spelplan: Med 6 kända världsstäder alla fortfarande obebyggda samt en poängräkningstabell.
· 100 byggelement: 4 färger (25x4) med varierande storlek 1-4 våningar i varje färg, varav en används som poängmarkör.
· 1 gul markeringspjäs: För spelaren som börjar varje spelomgång.

SPELFÖRBEREDELSER
· Varje spelare väljer en färg. Spelarens byggnadsförråd består av 24 byggelement i samma färg, som kan ligga kvar i spelasken.
· Varje spelare placerar sin poängmarkör på nedre kanten av poängräkningstabellen. Sedan väljer man den spelare som får börja första spelomgången. Denne får den gula markeringspjäsen.
· Spelaren som börjar delar ut 4 kort till varje spelare och lägger resten av korten, med bildsidorna vända nedåt på bordet.

SPELETS GÅNG
· Den som börjar väljer först de 6 byggelement han ska använda i första omgången. Sedan väljer också de andra spelarna 6 ur sina förråd och placerar dem framför sig. Resten blir kvar i förråden. Spelarna får inte ta nya byggelement förrän de första 6 har använts.
· Den som börjar väljer ett av sina byggkort och lägger det framför sig med bildsidan uppåt samt placerar sitt byggelement enligt kortet i den valda staden (se också "byggkortens användning" och "Hur man bygger?"). Sedan plockar han upp ett nytt kort från korthögen på bordet.
· Spelet går medsols. De andra spelarna gör likadant, lägger ut ett av sina kort, placerar ut ett av sina byggelement och plockar upp ett nytt kort.
· Den första spelomgången slutar då alla spelare har använt sina 6 byggelement och omgångens poäng räknas ihop (se "poängräkning") och markeras i poängtabellen.
· Efter poängräkningen ger den som började spelet i första omgången markeringspjäsen vidare till spelaren som sitter till vänster som får inleda nästa spelomgång.
· Byggnaderna från förra spelomgången stannar kvar på spelplanen. På så sätt kan städerna fortsätta att växa. Varje skyskrapa kan mot slutet av spelet skjuta ordentligt i höjden.
· Efter varje spelomgång väljer man åter igen ut 6 nya byggelement osv. Efter den fjärde spelomgången har alla byggelement använts och spelet slutar.
· Den som har högst antal poäng i poängtabellen, vinner spelet.

BYGGKORTENS ANVÄNDNING
Spelaren placerar sitt kort, på bordet, med bildsidan uppåt med byggplatsrutorna mot spelplanen. Det röda märket visar ett av de nio byggplatser på vilken han kan bygga i städerna. Spelaren får fritt välja den stad han kommer att placera sitt byggelement. i. Om spelaren mittemot placerar samma kort framför sig, visar det röda märket inte samma byggplats.
· Spelarnas sittplatser i förhållande till spelplanen avgör platsen där spelaren får bygga. Det har alltså betydelse om spelarna sitter bredvid varandra, mittemot varandra eller snett emot varandra.
· Varje nytt kort måste läggas högst upp i den egna korthögen. På så sätt är byggplatsen på det översta kortet synligt.
· Man kan bygga i alla de 6 städerna med varje kort.
· När korthögen tar slut samlar man ihop de kort som är framför varje spelare, blandar dem väl och lägger ihop dem i en hög på bordet igen.

HUR BYGGER MAN?
· Byggnaden tillhör alltid den spelare vars byggelement sitter högst upp.
· Man kan placera ett eget byggelement på en ledig plats. · Man kan bygga på en främmande byggnad på följande villkor: Då det nya elementet har placerats ut måste den spelaren äga minst lika många våningar som den tidigare spelaren hade. Det har ingen betydelse var någonstans på byggnaden elementen sitter.

POÄNGAVRÄKNING
När alla spelarna har placerat ut sina 6 byggelement, slutar första spelomgången och poängen räknas ihop. De erhållna poängen markeras i poängtabellen. Poängen räknas på följande sätt baserat på vilken spelare som har byggelement högst upp på varje byggnad:

  1. Den högsta byggnaden: Ägaren till den högsta byggnaden på spelplanen får 3 poäng. Om det finns två eller flera byggnader som är de högsta, får ingen poäng.
  2. Majoriteten i varje stad: Spelaren som innehar flest antal byggnader per stad, får 2 poäng för varje stad. Majoriteten betyder att man innehar fler byggelement, som sitter högst upp, än någon annan i en och samma stad. Om det inte finns någon majoritet tilldelas spelarna inte någon majoritetspoäng för respektive stad.
  3. Samtliga byggnader: Varje byggtopp ger 1 poäng till dess ägare, oberoende av om man redan har fått poäng enligt punkterna 1 och 2.

Spelarna räknar ihop sina poäng och placerar sin poängmarkör på den ackumulerade summan på poängtabellen.

Den högsta byggnaden:
I vårt exempel finns den högsta byggnaden i Frankfurt. Det tillhör den blåa spelaren, som får 3 poäng (exemplet finns i icke medtagen bild).
Majoriteten: Majoriteten och sålunda 2 poäng hör till den svarta i Frankfurt och Sydney. För sina byggnader i Hongkong och Sao Paolo far både den blåa och den röda 2 poäng för majoriteten. På Manhattan och i Kairo har ingen majoritet och således utdelas inga majoritetspoäng för deras del. Totalt har svart 4 poäng, blå och röd 2 poäng vardera.
Samtliga byggnader: För samtliga byggnader på spelplanen där respektive spelare är högst, får deras ägare 1 poäng. Svart är ägare till 5 byggnader bla har 3, röd och grön har 4 byggnader. Nu får spelarna flytta sin poängmarkör på poängtabellen enligt följande:
Blå = 8p, Svart = 9p, Röd = 6p, Grön = 4p

SPELETS SLUT
Efter fyra spelomgångar har alla byggelement använts och spelet slutar. Efter sista spelomgången räknar man ihop slutpoängen. Den som har fått ihop flest poäng vinner spelet.

2 ELLER 3 SPELARE
Om spelet spelas av tre spelare kan de börja varje spelomgång med fyra byggelement. På detta sätt spelar man igenom 6 spelomgångar och också poängen räknas 6 gånger. Varje spelare har då samma möjligheter att få vara omgångens sista spelare två gånger.

Då spelarna är två, får båda ta 4 byggelement i två färger (totalt 8). Båda spelarna placerar ut sina element i tur och ordning efter eget val. Spelaren får varje gång välja vilken färg han spelar med. Poängen räknas på samma sätt om spelarna vore fyra. Spelaren vars totala poäng för båda färgerna är högst, vinner spelet.

TIPS FÖR ETT ENKLARE SPEL
Istället för att spela efter regeln att den nya spelaren måste äga minst lika många våningar som den tidigare ägaren, kan man spela enligt följande regel: Man får inte placera ett byggelement med färre våningar än det element som är högst på byggnaden. Det måste alltså vara minst samma antal våningar eller fler.


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson