Pratmakarna: regler

Säg vad du menar - men med andra ord! 

Ett tempofyllt sällskapsspel för 4-8 pratglada spelare i 2 lag. Från 12 år. Speltid 30-60 minuter.

INNEHÅLL:
    1 spelplan
288 ordkort
    2 spelpjäser
    1 vanlig tärning
    1 specialtärning
    1 timglas (1 minut) 

SPELIDÉ
I PRATMAKARNA tävlar två lag om att förklara och gissa så många ord som möjligt på 1 minut. Minsta antalet deltagare är 4, dvs två spelare i varje lag. En specialtärning avgör vilket av 3 olika spelsätt som gäller varje gång ett lag står i tur. 

Spelet går ut på att förklara orden som finns på ordkorten med hjälp av synonymer, motsatser, associationer och andra ledtrådar, och få lagkamraterna att gissa rätt på så många ord som möjligt innan tiden är ute. Ju fler ord ett lag hinner gissa, desto större är chansen att snabbt ta sig fram på spelplanen. Det lag som först kommer i mål har vunnit.

FÖRBEREDELSER
Dela in er i två lag, helst lika många i varje lag (men det är inte nödvändigt). Placera spelplanen mitt på bordet och ställ timglaset bredvid. Tag ungefär hälften av korten och lägg dem i en hög med baksidan upp bredvid spelplanen. Kortens framsidor är indelade i en svart och en vit sida. Bestäm före spelets början vilken sida ni vill spela med. Denna gäller sedan under hela spelet. (Ordens svårighetsgrad på de båda sidorna är likvärdig och valet av sida har därför ingen betydelse för spelet.) Ställ de båda spel pjäserna på start/målrutan på spelplanen. 

SPELET
Börja med att utse en "Förklarare" i varje lag. Spelarna i respektive lag turas sedan om under spelets gång att vara Förklarare. Slå tärning om vilket lag som ska börja. 

Förklararen i det startande laget börjar med att kasta specialtärningen. Tärningen avgör nu vilket av tre olika spelsätt som gäller för laget. Symbo lerna har följande betydelse:

(Bild med ring och två personer) Gissa inom laget - motståndarlaget deltar inte.
(Bild med tre personer) Alla gissar - även motståndarlaget har rätt att gissa på orden som förklaras.
(Bild med korslagda svärd) Duell - lagen gissar orden på var sitt kort, och det gäller att klara det på kortast tid.

Gissa inom laget
Visar specialtärningen "gissa inom laget" är det bara spelarna i det lag som kastade tärningen som får försöka gissa orden som förklaras. 

Förklararen tar upp det översta kortet från högen på bordet. Samtidigt vänder motståndarlaget på timglaset och Förklararen börjar nu att förklara det första ordet på kortet. Alla spelarna i laget får gissa samtidigt och så ofta man vill. Det finns inga begränsningar. Så fort. någon gissar rätt säger förklararen "rätt" och börjar förklara nästa ord (orden måste förklaras i tur och ordning). När ett lag klarat alla 4 orden på kortet läggs det ut på bordet. Förklararen tar genast ett nytt kort från högen och börjar förklara det första ordet osv. Motståndarlaget håller koll på timglaset och ropar "stopp" så fort tiden är ute. För varje komplett kort (med 4 ord) som gissats rätt får laget nu ett tärningskast med pricktärningen.

Har man t ex klarat 2 kort får man 2 tärningskast. Förklararen kastar tärningen och flyttar lagets spelpjäs i klockans riktning motsvarande antal steg på spelplanen. De använda korten läggs åt sidan och deltar inte merspelet.

Laget måste klara hela kortet (4 ord) för att vinna ett tärningskast. Har laget t ex bara gissat 3 av de 4 orden på ett kort och tiden är ute, räknas inte detta kort.

Alla gissar
Visar specialtärningen "alla gissar" gäller följande: 

Förklararen tar 10-15 kort från högen och kastar pricktärningen tills han får ett tal mellan 1 och 4. Endast ett av de 4 orden på varje kort ska förklaras och tärningstalet bestämmer vilket. Timglaset vänds och nu får alla spelarna vara med och gissa, alltså även motståndarlaget. Det lag som först gissar rätt på ett ord får kortet. Därefter förklaras ordet på nästa kort osv. (Ett ord måste gissas rätt innan ett nytt ord får förklaras.)

Exempel: Förklararen slår en 3:a med tärningen. Han börjar nu förklara det 3:e ordet på det första kortet. Motståndarlaget är först med att gissa rätt, och vinner därmed kortet. Förklararen fortsätter nu med det 3:e ordet på nästa kort. Det egna laget svarar rätt först och vinner därmed kortet osv.

När tiden är ute räknar lagen sina kort. Varje lag får flytta sin spelpjäs lika många steg som antalet vunna kort. Förklararen lägger tillbaka ev överblivna kort underst i högen.

Duell
Visar specialtärningen "duell" gäller följande: 

Förklararen i laget som kastade tärningen tar ett kort från högen. Timglaset sätts igång och Förklararen börjar förklara orden. Endast det egna laget gissar. När laget klarat de 4 orden stoppas timglaset genast genom att det läggs ner på sidan. Nu ska motståndarlaget göra på samma sätt, dvs Förklararen tar ett kort från högen på bordet och börjar förklara de 4 orden för sina lagkamrater. Samtidigt vänds timglaset tillbaka så att den sand (tid) som det första laget använt nu rinner tillbaka. Det gäller alltså för det andra laget att försöka slå det första lagets tid. Det lag som lyckas förklara ett helt kort (4 ord) på kortast tid vinner duellen.

Belöningen är ett kast med pricktärningen och förflyttning av spelpjäsen. För att lättare kunna hålla reda på åt vilket hå11 timglaset ska vändas när det vänds tillbaka, har det olikfärgade hållare.

Om det första laget inte hinner gissa hela kortet innan tiden är ute, vinner det andra laget automatiskt duellen och därmed tärningskastet.

VAD FAR MAN SÄGA?
Förklararen får "prata på" hur mycket som helst för att få sina lagkamrater att gissa rätt. Han måste dock hålla sig till några regler:
• Det är inte tillåtet nämna någon del av ordet för att underlätta gissandet. Om ordet t ex är "flygplan" får det inte beskrivas som "ett flygande föremål ", utan i stället t ex som "luftburet transportmedel".
• Man får inte ge rimord till det sökta ordet. Man får t ex inte säga "rimmar på knyta" om ordet är skryta.
• Det är inte tillåtet att använda främmande språk för att beskriva ett ord.
• Man får inte säga vilken begynnelsebokstav det sökta ordet har. 

Om Förklararen bryter mot någon av reglerna blir kortet ogiltigt och han måste börja på ett nytt kort. Det är upp till motståndarlaget att "bevaka" förklaringarna och protestera om man noterar en felsägning från Förklara­ren.

SPELPLANEN
Det finns 6 spelfält på spelplanen som föreställer glada och ledsna figurer. Dessa utgör en del av banan. Om ett lag hamnar på en glad figur får man genast flytta två steg framåt, medan en ledsen figur betyder två steg bakåt.

Detta gäller efter avslutad förflyttning, ej mellan olika tärningskast under ett och samma speldrag. 

VINNARE
Det lag som först når fram till (eller går förbi) start/målrutan har vunnit. 

Att tänka på
• Ett lag som står i tur börjar alltid med att kasta specialtärningen för att välja spelsätt.
• Lagen turas alltid om att kasta specialtärningen, oavsett vilket spelsätt som senast gällde.
• Kom ihåg vilken sida på korten som gäller under spelet - svart eller vit.
• Använda kort läggs åt sidan och deltar sedan inte mer i spelet. 

Tips - enklare spel
• Spelet blir enklare och går snabbare om man bestämmer att endast 3 av de 4 orden på varje kort måste gissas rätt (gäller vid "Gissa inom laget" och "duell"). Det ger Förklararen möjlighet att hoppa över ett ord som verkar svårt och ökar chansen att vinna fler tärningskast. I övrigt gäller reglerna som vanligt.
• Man kan bestämma att Förklararen får titta på kortet under några sekunder, innan timglaset vänds och han börjar förklara. 

LYCKA TILL!
© Egmont Kärnan AB


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson