Scarab Lords: regler

INTRODUKTION

Den Mörke Faraon har fallit och i landet Hekumet råder fullständigt kaos. Längs den Stora Floden, från det övre deltat till det nedre vattenfallet kämpar de två härskarfamiljerna mot varandra om kontrollen över kungariket. Till sist kan endast en av härskarfamiljerna enväldigt kontrollera Hekumet. Kommer det att bli din?

SPELETS MÅL

Scarab Lords är ett kortspel för två spelare i vilket man iklär sig rollen som varsin härskarfamilj som kämpar om kontrollen över kungariket. Landet Hekumet är indelat i två regioner (övre och nedre Hekumet) och varje region är indelad i tre konfliktområden som kallas kolumner (militär, religiös och ekonomisk). För att vinna spelet måste du ha dominans i två av de tre kolumnerna i båda regionerna.

Du vinner också spelet om din motståndares korthög tar slut.

KOMPONENTER

Spelbräde: Denna placeras mellan spelarna.
Skarabémarkörer:
Dessa markörer placeras på kort som har fått en förbannelse över sig. När förbannelsen har brutits ska markörerna tas bort. (Förbannelser beskrivs nedan.)
Pyramider:
Dessa används för att hålla ordning på vilken spelare som har dominans i varje konfliktområde. (Dominans beskrivs nedan.)
Kort:
Det finns 84 kort, uppdelade i två 30-korts lekar och i en 24-korts bonuslek (som endast används i den avancerade versionen).  

SPELBRÄDET

Spelbrädet representerar landet Hekumet och är indelat i två regioner (övre och nedre Hekumet). Varje region är vidare indelat i tre kolumner; militär, ekonomisk och religiös, som representerar de tre olika konfliktområdena. Det finns sex kolumner på spelbrädet – tre i övre Hekumet och tre i nedre Hekumet.

KORTEN

De 30 blå korten tillhör härskarfamiljen Ankar. De 30 röda korten tillhör härskarfamiljen Temet. De 24 vita korten är en neutral bonuskortlek. Innan ni börjar spela ska ni sortera upp korten i de tre olika färgerna.

Korten är indelade i fem olika typer: undersåtar, byggnader, härförare, gudar och öde.

Kort - Undersåtar

Dessa korten representerar folket och varelserna som hjälper din härskarfamilj att nå dominans. Varje undersåteskort spelas ut i en av de sex kolumnerna och har ett maktvärde. Om du har störst makt i en kolumn får du dominans i den kolumnen. (Makt och dominans beskrivs nedan.)

När ett undersåteskort spelats ut, stannar det kvar i spel tills det avlägsnas.

Kort - Byggnader

Dessa korten representerar maktfästena i Hekumet. Byggnadskorten spelas ut i kolumnerna och har ett maktvärde, precis som undersåteskorten. Oftast har de ett högre maktvärde och de kommer i spel med skarabémarkörer på sig. (Skarabémarkörer beskrivs nedan.)

När ett byggnadskort spelats ut, stannar det kvar i spel tills det avlägsnas.

Kort - Härförare

Härförarkort representerar hjältarna, adelsmännen och trollkarlarna som tjänar din härskarfamilj. Härförarkorten spelas ut i kolumnerna och har ett maktvärde, precis som både undersåtes- och byggnadskorten, men du får endast ha ett hänförarkort i varje kolumn.

När ett hänförarkort spelats ut, stannar det kvar i spel tills det avlägsnas.

Kort - Gudar

Dessa korten representerar välviljan hos Hekumets gudar och de spelas ut i mitten av spelbrädet och inte i en kolumn. Du får inte ha fler än tre gudar i spel. Om du spelar ett fjärde gudakort måste du kasta en av de tre gudarna du har i spel. Endast en spelare får ha gudar i spel. Om du spelar ett gudakort måste din motståndare kasta alla sina gudar som han eller hon har i spel.

Kort - Öde

Ödeskorten representerar gudarnas viljor. När du spelar ut ett ödeskort från din hand utförs dess egenskaper omedelbart och kortet kastas.

KORTENS UPPBYGGNAD

1. Titel: Kortets namn
2. Makt:
Kortets maktvärde som visar hur mycket det bidrar till att nå dominans i kolumnen.
3. Symboler:
Visar i vilken kolumn/er – militär, religiös eller ekonomisk – som kortet kan spelas ut i.
De tre symbolerna är:

Militär
Religiös
Ekonomisk
4. Fas:
Visar i vilken fas (0, 1, 2 eller dominans) som kortet kan spelas ut eller aktiveras.
5. Korttyp:
Visar vilken typ kortet är; undersåte, byggnad, härförare, gud eller öde.
6. Korttext:
Beskriver kortets särskilda egenskaper eller regler. Texten i kursiv stil är stämningstext och påverkar inte spelet utan beskriver bara världen i Scarab Lords.  

Skarabéer och Förbannelser

Under spelets gång kan kort drabbas av förbannelser. Genom att placera en skarabémarkör på kortet visar ni att kortet har en förbannelse över sig. Ett kort under förbannelse har inget maktvärde och ingen text. Det ska således ses som ett helt blankt kort. Du kan kasta en ny förbannelse över ett kort som redan har en förbannelse över sig, och lägga ytterligare en skarabémarkör på kortet. Det händer dock inget nytt med kortet.

Man kan bryta förbannelsen på ett kort. När man bryter en förbannelse avlägsnar man en skarabémarkör från kortet. Finns det ytterligare skarabémarkörer på kortet, har kortet fortfarande en förbannelse över sig och har inget maktvärde eller text.

SPELFÖRBEREDELSER

Placera spelbrädet mitt på bordet, mellan de två spelarna (se illustrationen över spelbordet). Placera de sex pyramiderna på ena sidan spelbrädet och skarabémarkörerna på den andra sidan. Spelarna väljer sedan vilka härskarfamiljer de vill kontrollera och tar sedan motsvarande kortlekar. De kvarvarande 24 korten läggs åt sidan. (De används endast i den avancerade versionen som beskrivs i slutet av reglerna.)

Bägge spelarna blandar sina kortlekar och lägger dem med framsidan nedåt i en hög framför sig och drar sedan sex kort till sin hand.

SPELA SPELET

Bestäm vilken spelare som ska börja. Varje spelare gör klart sin tur innan det är den andre spelarens tur. Spelarna turas sedan om tills någon av dem har vunnit.

Turodning

Din tur är indelad i fyra olika faser som ska utföras i följande ordning:
Fas 0:
Du får göra hur många ”Fas 0” handlingar du vill.
Fas 1:
Du får göra en ”Fas 1” handling.
Fas 2:
Du får göra en ”Fas 2” handling.
Dominans:
Avgör och utöva sedan din dominans.  

Du kan välja att ”stå över” (inte göra några handlingar) i vilken fas som helst, utom i Dominansfasen. När du är klar med din tur går turen över till din motståndare.

Förnya din hand

Du kan välja att helt stå över din tur (även Dominansfasen) och istället förnya korten på din hand. Du kastar valfritt antal kort som du inte längre vill ha och drar sedan samma antal nya kort, så att du återigen har sex kort på handen.

Kasta kort

I din tur får du kasta vilket/vilka kort du vill som du redan har i spel. Att kasta kort kostar ingen handling. När ett kort av någon anledning kastas, läggs det med framsidan uppåt i dess spelares kasthög.

Handlingar

Som en handling kan du göra ett av följande i din tur:
- Spela ett kort
- Aktivera ett kort
- Bryta förbannelsen på ett kort  

Spela ett kort

Du kan använda en handling för att spela ut ett kort från din hand till din sida av spelbrädet. Du får endast spela ut ett kort under det kortets fas. Du får t ex bara spela ut ett fas 2-kort under fas 2 i din tur.

Du får endast spela undersåtar, byggnader och härförare i den kolumnen som motsvarar en av deras symboler. Till exempel kan en undersåte med symbolerna ekonomisk och religiös endast spelas ut i en ekonomisk eller religiös kolumn.

Exempel: Det är Eriks tur och i fas 1 spelar han ut ”Handelskaravan”, en fas 1-undersåte. Detta kortet har bara en ekonomisk symbol så Erik spelar ut kortet i den ekonomiska kolumnen i Övre Hekumet.

Du får endast ha en härförare i varje kolumn. Om du redan har en härförare i en kolumn måste du först ta den ur spel, innan du får spela ut en ny.

Exempel: Erik vill i sin fas 2 spela ut ”Shon-Ra den Brilliante”, en fas 2-härförare. Shon-Ra har alla tre symbolerna och kan därför spelas ut i valfri kolumn. Erik har redan härförare i de två militära kolumnerna. Om han vill spela ut Shon-Ra på någon av dessa kolumner måste han först ta en av dessa härförare ur spel innan han kan spela ut Shon-Ra.

Ödeskorten har ingen symbol. Ett ödeskort spelas ut och tas sedan direkt ur spel.

Gudakorten har inte heller någon symbol och de spelas ut i mitten av spelbrädet. Om du spelar ut ett  gudakort måste din motståndare omedelbart ta alla sina gudar ur spel. Omedelbart efter detta blir ditt gudakort aktiverat (beskrivs nedan).

Exempel: Eriks motståndare har två gudar i spel och Erik har ingen. I fas 2 i sin tur spelar Erik ut ”Khema”, en fas 2-gud. Eriks motståndare ska omedelbart ta alla sina gudar ur spel och efter detta aktiveras Khema. Korttexten på Khema är ”I fas 2 får du avlägsna en skarabémarkör från ett valfritt kort. Detta kostar inte en handling.”. Eftersom Khema är aktiverad och det fortfarande är fas 2, kan Erik ta bort en skarabémarkör från något kort.

Du får aldrig ha mer än tre gudar i spel. Om du spelar ut en fjärde gud måste du först ta en av dina andra gudar ur spel.

Aktivera ett kort

Många kort har en text som påverkar spelets egenskaper. Vissa kort har texter som är passiva medan andra kort har texter som är aktiva.

Ett kort med passiv text påverkar spelet omedelbart när det spelas ut och dess egenskaper varar så länge kortet är i spel (och så länge det inte har några skarabémarkörer på sig).

Ett kort med aktiv text påverkar spelet när du använder en handling för att aktivera det. Ett kort vars text börjar med ordet ”Handling:” är aktiv text. Du får använda en handling för att aktivera kortets egenskaper men endast i kortets fas. Till exempel kan ett fas 1-kort endast aktiveras under fas 1 i din tur.

Du får endast aktivera ett kort per handling.

Exempel: Kevin har fas 2-guden ”Enhu” i spel. Enhu har korttexten ”Handling: Din motståndare måste välja två kort från sin hand och kasta dem.”. Kevin aktiverar Enhu i sin fas 2 och tvingar då sin motståndare att kasta två kort från sin hand. Kevins fas 2 är nu över.

Bryta ett korts förbannelse

Du kan använda en handling för att avlägsna en skarabémarkör från ett kort. Även om det finns flera skarabémarkörer på ett kort, får du bara avlägsna en skarabémarkör per handling. Du får endast bryta ett korts förbannelse i det kortets fas. Du får t ex bara bryta en förbannelse på ett fas 2-kort i din fas 2.

Exempel: Kevin har fas 2-härföraren ”Khamal den Evige” i spel. Khamal har två skarabémarkörer på sig. I fas 2 bryter Kevin en av Khamals förbannelser och avlägsnar en av de två skarabémarkörerna. Khamal har fortfarande en förbannelse över sig men har nu färre skarabéer på sig. Kevins fas 2 är nu över. 

Dominans

Efter du gjort alla dina handlingar i fas 0, fas 1 och fas 2 kommer du till Dominansfasen. Där måste du avgöra vilken spelare som har dominans i var och en av de sex kolumnerna. För att avgöra vem som har dominans ska du räkna ihop maktvärdet (av undersåtar, byggnader och härförare) på båda spelarnas sidor av en kolumn. (Observera: Kort med en förbannelse över sig har inget maktvärde.) Spelaren med högst sammanlagt maktvärde i en kolumn får dominans i den kolumnen. Detta visas genom att man placerar en pyramid på den spelarens sida av kolumnen. Om båda spelarna har samma maktvärde får ingen spelare dominans i den kolumnen. Ingen pyramid ska placeras vid den kolumnen. Om det redan står en pyramid vid den kolumnen ska den avlägsnas.

Efter att du avgjort vem som har dominans i alla de sex kolumnerna får du utöva din dominans i de kolumner du har dominans. Observera att då det finns två kolumner av varje typ (en i den övre regionen och en i den nedre regionen) är det möjligt att du får utöva samma typ av dominans två gånger, om du har dominans i båda kolumnerna. Du kan välja att inte utöva din dominans i en kolumn. (Observera att endast du får utöva dominans under din Dominansfasen. Din motståndare får det inte.)  

Militär dominans

När du utövar militär dominans i en kolumn ska din motståndare kasta det översta kortet från sin kortlek.

Religiös dominans

När du utövar religiös dominans i en kolumn får du lägga en förbannelse på någon av din motståndares undersåtar, byggnader eller härförare i samma region (övre eller nedre Hekumet). Placera en skarabémarkör på det kortet för att visa att det har en förbannelse över sig. Du får lägga en förbannelse på ett kort även om det redan har en eller flera skarabémarkörer på sig.

Ett kort som har en förbannelse över sig har inget maktvärde och dess text gäller inte.

Ekonomisk dominans

När du utövar ekonomisk dominans i en kolumn får du dra ett kort.

Observera: När du väl fått dominans i en kolumn så behåller du den dominansen, tills du eventuellt förlorar den vid någon kommande Dominansfas.

SPELETS SLUT

Du vinner spelet om du har dominans i två av de tre kolumnerna i både övre och nedre regionerna av spelbrädet i början av din tur.

Du vinner också spelet om din motståndares kortlek är slut i början av din tur.

EXEMPEL PÅ DOMINANS

I illustrationen över spelbordet ska dominansen avgöras från vänster till höger, med följande resultat:

Nedre regionen

Ekonomisk: Den övre spelaren har en undersåte med maktvärde 3 och den nedre spelaren har två undersåtar med maktvärde 2 (sammanlagt maktvärde 4). Den nedre spelaren får således ekonomisk dominans. (När han utövar denna dominans får han dra ett kort.)

Religiös: Den övre spelaren har en undersåte med maktvärde 3. Den nedre spelaren har inga undersåtar men en härförare med maktvärde 2. Den övre spelaren får således religiös dominans. (När han utövar denna dominans får kan lägga en förbannelse på en motståndares undersåte, byggnad eller härförare, i den nedre regionen.)

Militär: Den övre spelaren har en undersåte med maktvärde 3. Den nedre spelaren har en undersåte med maktvärde 1 och en härförare med maktvärde 2 (sammanlagt maktvärde 3). Eftersom båda spelarna har lika högt sammanlagt maktvärde får ingen av dem dominans i kolumnen.

Övre regionen

Militär: Den övre spelaren har en härförare med maktvärde 6. Den nedre spelaren har inga undersåtar, byggnader eller härförare i denna kolumnen så den övre spelaren får militär dominans. (När han utövar denna dominans ska den nedre spelaren kasta det översta kortet från sin kortlek.)

Religiös: Den övre spelaren har en undersåte med maktvärde 3 och en härförare med en skarabémarkör på sig, så den har inget maktvärde. Den nedre spelaren har en byggnad med maktvärde 6. Den nedre spelaren får religiös dominans. (När han utövar denna dominans får kan lägga en förbannelse på en motståndares undersåte, byggnad eller härförare, i den övre regionen.)

Ekonomisk: Ingen av spelarna har några kort i denna kolumnen så ingen får ekonomisk dominans.

AVANCERAD VERSION

Den avancerade versionen spelas enligt grundreglerna med undantag av att spelarna måste vinna två av tre spelomgångar och att de tillåts modifiera sina kortlekar efter varje omgång.

Efter den första och den andra spelomgången ska båda spelarna ta bort upp till fem kort från sina kortlekar och lägga dem i bonuskortleken.

Spelaren som förlorade den nyss spelade omgången får ersätta sina kastade kort med nya, valfria kort ur bonuskortleken. (Observera att de kort som väljs, mycket väl kan vara de kort som någon av de två spelarna nyss kastade.)

Efter det ska spelaren som vann den nyss spelade omgången ersätta sina kastade kort med nya, valfria kort ur bonuskortleken.

När de bägge spelarnas kortlekar ”skräddarsytts” ska nästa spelomgång börja. Spelaren som förlorade den förra omgången börjar spela.

SPELEXEMPEL

Eric spelar med härskarfamiljen Temet och Kevin spelar med härskarfamiljen Ankar. Det är precis i början av spelet och inga kort har spelats ut. Eric börjar spelet.

Fas 0: Eric spelar ut fas 0-undersåten ”Legosoldaterna från Blacksands” i den militära kolumnen i nedre Hekumet. Efter det spelar han ut fas 0-härföraren ”Khamal den Evige” i den ekonomiska kolumnen i övre Hekumet. (Spelarna kan göra hur många fas 0-handlingar de vill.)
Fas 1:
Eric har inga fas 1-kort så han står över denna fas.
Fas 2:
Eric spelar ut fas 2-guden ”Khema” i mitten av spelbrädet.
Dominansfas:
Eric har maktvärde 1 (från Legosoldaterna) i den nedre militära kolumnen och maktvärde 2 (från Khamal) i den övre ekonomiska kolumnen. Kevin har inget maktvärde i någon kolumn eftersom han inte spelat ut några kort än. Eric får således dominans i båda kolumnerna. Han placerar en pyramid på sin sida av spelbrädet vid dessa två kolumner. Ingen av spelarna har dominans i någon av de andra kolumnerna. Eric utövar sin militära dominans och tvingar Kevin att kasta det översta kortet från sin kortlek. Efter detta utövar Eric sin ekonomiska dominans och drar ett kort.  

Det är nu Kevins tur.

Fas 0: Kevin spelar ut fas 0-undersåten ”Flodköpman” i den ekonomiska kolumnen i övre Hekumet.
Fas 1:
Kevin spelar ut fas 1-byggnaden ”De Sju Sfinxerna” i den religiösa kolumnen i nedre Hekumet. Enligt texten på kortet ska han placera en skarabémarkör på kortet, vilket han gör.
Fas 2:
Kevin spelar ut fas 2-ödeskortet ”Massrening”. Enligt texten på kortet ska han avlägsna alla skarabémarkörer i en region. Han väljer att avlägsna alla skarabémarkörer från den nedre regionen och tar således bort markören från De Sju Sfinxerna innan han slutligen kastar det använda ödeskortet.
Dominansfas:
Kevin har maktvärde 1 (från Flodköpman) i den övre ekonomiska kolumnen och maktvärde 4 (från De Sju Sfinxerna) i den nedre religiösa kolumnen. Eric har fortfarande maktvärde 2 i den övre ekonomiska kolumnen och maktvärde 1 i den nedre militära kolumnen så han bibehåller dominans i dessa två kolumner. Eric har inget maktvärde i den nedre religiösa kolumnen och Kevin får dominans där. Vid slutet av sin Dominansfas utövar Kevin sin religiösa dominans för att lägga en förbannelse över ”Legosoldaterna från Blacksands”.  

Kevins tur är nu slut och det är åter Erics tur.

Credits

Speldesigner: Reiner Knizia
Utvecklare:
Iain Adams, Eric M. Lang och Darrell Hardy
Redigering:
Christian T. Petersen och Jen Kalish
Grafisk design:
Brian Schomburg
Omslagsillustration:
Thomas Denmark
Illustrationer:
V. Shane Colclough, Marco Djurdjevic, Tobias Mannewitz, John Moriarty och Gregory Price
Färgsättning:
Ben Prenevost
Speltestare:
Eric M. Lang, Iain Adams, John Garrett, Tom McClelland, Kevin Wilson och Darrell Hardy
Svensk översättning:
Michael Bergström  

Besök www.fantasyflightgames.com om du har regelfrågor gällande Scarab Lords eller om du vill läsa om nyheter eller diskutera spel i vårt forum.

Scarab Lords är ett av Fantasy Flight Games, Inc. registrerat varumärke. Copyright (C) 2002 Fantasy Flight Games Publishing, Inc. Alla rättigheter reserverade. Inga delar av denna produkt får reproduceras utan särskilt tillstånd av utgivaren. 

ILLUSTRATIONS

[THE BOARD] = SPELBRÄDET

Upper Hekumet = Övre Hekumet
Lower Hekumet
= Nedre Hekumet
Economic Column
= Ekonomisk kolumn
Religious Column
= Religiös kolumn
Military Column
= Militär kolumn
Gods
= Gudar
Military Column
= Militär kolumn
Religious Column
= Religiös kolumn
Economic Column
= Ekonomisk kolumn

[MINION] = UNDERSÅTE
[BUILDING] =
BYGGNING
[LEADER] =
HÄRFÖRARE
[GOD] =
GUD
[FATE] =
ÖDE

[LAYOUT DIAGRAM] = ILLUSTRATION ÖVER SPELBORDET

Discard Pile = Kasthög
Deck
= Kortlek
Minions, Buildings and Gods
= Undersåtar, Byggnader och Gudar
Leaders
= Härförare
Scarabs
= Skarabéer
Pyramids
= Pyramider
Leaders
= Härförare
Minions, Buildings and Gods
= Undersåtar, Byggnader och Gudar
Deck
= Kortlek
Discard Pile
= Kasthög

 


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson